Algemene voorwaarden


1 ALGEMEEN

 1. Deze "Algemene voorwaarden van Pendix GmbH" (hierna "AV" genoemd) vormen een direct onderdeel van de door Pendix GmbH (hierna "Aanbieder" genoemd) en de klant gesloten contractuele overeenkomsten met betrekking tot leveringen en diensten vanuit de webshop. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, leveringen en diensten uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden. In het kader van een bestaande zakelijke relatie met de klant wordt de ABV ook onderdeel van de overeenkomst indien er niet opnieuw uitdrukkelijk naar hun opname wordt verwezen.

 2. De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde diensten en activiteiten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Anderzijds is een ondernemer iedere natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 AANBIEDINGEN / BESTELLINGEN

 1. De in de webshop gepresenteerde aanbiedingen van de aanbieder zijn altijd vrijblijvend en vrijblijvend, tenzij in de beschrijving anders is vermeld.

 2. De klant kiest producten en diensten uit het productassortiment van de leverancier, die worden verzameld in een zogenaamde "winkelwagen". Als de klant de knop "Afrekenen" bevestigt, wordt hij gevraagd zijn klantgegevens in te voeren of, bij gebrek aan klantgegevens, een klantenprofiel aan te maken. Er moet ten minste een factuuradres, een afleveradres, een telefoonnummer en een e-mailadres worden opgegeven. Als alternatief kan de klant zijn bestelling ook zonder klantprofiel bij een gastenaccount plaatsen, waarbij het noodzakelijk is om bovenstaande gegevens ook te specificeren. De verstrekte gegevens worden door de aanbieder opgeslagen in overeenstemming met de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming en worden uitsluitend gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de contractuele relatie. Nadat de klant heeft ingelogd met zijn gegevens en de verzendmethode en de betaalwijze heeft geselecteerd, komt hij aan in het kassa-gedeelte, waar hij de bestelling opnieuw kan corrigeren met de "wijzig" knoppen. Indien de klant de knop "bestelling met betaling" bevestigt, doet hij een bindend aanbod aan de leverancier om de producten en diensten in het winkelwagentje te kopen. Het indienen van de aanvraag is alleen mogelijk als de klant deze AV heeft geaccepteerd door het activeren van een selectievakje. Deze vormen een integrerend deel van zijn aanvraag.

 3. De aanbieder stuurt dan automatisch een bevestiging van ontvangst van de aanvraag in tekstvorm naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De ontvangstbevestiging is een bewijs van ontvangst van de aanvraag van de klant door de aanbieder en vormt geen juridisch bindende verklaring van aanvaarding door de aanbieder aan de klant. Een contract tussen de leverancier en de klant komt niet tot stand door de ontvangstbevestiging.

 4. Na verzending van de ontvangstbevestiging controleert de aanbieder de beschikbaarheid van de bestelde producten en diensten. Indien de bestelling op voorraad is, stuurt de leverancier de klant een orderbevestiging in tekstvorm, waarmee de leverancier de aanvraag van de klant accepteert en een contract tot stand komt. In deze kennisgeving of in een afzonderlijke kennisgeving, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, wordt de tekst van de overeenkomst (bestelling, AV, orderbevestiging) aan de klant ter beschikking gesteld op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk). De contracttekst wordt door de aanbieder opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming.

 5. Indien de bestelling niet of tijdelijk niet op voorraad is, informeert de leverancier de klant onmiddellijk na de controle van de beschikbaarheid van de bij de leverancier gedeponeerde gegevens in tekstvorm. In dit geval wordt er geen contract gesloten.

 6. De klant kan tijdens het bestelproces kiezen of de gekozen producten naar een door hem opgegeven afleveradres of naar een door hem tijdens het bestelproces opgegeven vakhandelaar moeten worden gestuurd, die de producten zo nodig in opdracht van de klant monteert.

 7. Indien de productiekosten van de leverancier tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering stijgen (bv. als gevolg van hogere materiaal- of loonkosten, wisselkoerswijzigingen voor ingevoerde goederen, belastingverhogingen, etc.), heeft de leverancier het recht een overeenkomstige prijsaanpassing door te voeren. Dit geldt pas na het verstrijken van vier (4) maanden tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering.

3 LEVERING EN VERZENDING

 1. Na het afsluiten van het contract informeert de leverancier de klant over de levertijd van de bestelling, met vermelding van de datum waarop de levering uiterlijk moet plaatsvinden. De levertijd wordt berekend vanaf het moment van de orderbevestiging van de leverancier, uitgaande van de voorafgaande betaling van de aankoopprijs. § Artikel 3, lid 1, tweede zin, tweede lid, is niet van toepassing in geval van aankoop op rekening.

 2. Indien de levering vertraging oploopt om redenen die aan de klant zijn toe te schrijven, treedt het verzuim van inontvangstneming en de overdracht van het risico van de prestatie in werking zodra de aanbieder de klant de dienst voor het eerst heeft aangeboden. De leverancier heeft het recht om eventuele kosten, bijvoorbeeld voor opslag, aan de afnemer in rekening te brengen.

 3. De leverancier heeft het recht om alleen te leveren aan klanten die hun gewone verblijfplaats in Duitsland hebben en een afleveradres in hetzelfde land hebben opgegeven. De leveringsbeperkingen worden tijdens het bestelproces aan de klant meegedeeld.

 4. De klant heeft alleen het recht om zich terug te trekken uit het contract in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de vertraging in de levering is toe te schrijven aan de aanbieder en de klant een redelijke termijn voor de levering heeft vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze termijn niet is nageleefd door de aanbieder. Herroeping volgens p. 1 is uitgesloten indien de klant alleen of hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de omstandigheid die hem recht geeft op herroeping, of indien de omstandigheid zich voordoet op een moment dat de klant in gebreke is met de aanvaarding. Schadeclaims zijn in bovengenoemde gevallen uitgesloten. In ieder geval is de leverancier verplicht om de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van het niet beschikbaar zijn van leveringen en diensten.

 5. Bij het afsluiten van de overeenkomst geeft de klant de opdracht aan de leverancier om de goederen namens de klant te verzenden. Het verzendrisico is voor rekening van de leverancier.

 6. De levertijd wordt redelijkerwijze verlengd door omstandigheden van overmacht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen, officiële interventies, tekorten aan energie en grondstoffen, knelpunten in het transport buiten zijn schuld, operationele belemmeringen buiten zijn schuld, zoals brand, water- en machineschade en alle andere belemmeringen waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is en waarvan hij geen directe invloed heeft. De aanbieder zal de vertraging onmiddellijk melden. Indien de verhindering tot uitvoering in voornoemde gevallen langer dan vier (4) weken na de oorspronkelijk geldende levertijden duurt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Verdere vorderingen, met name vorderingen tot schadevergoeding, bestaan niet.

4 PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

 1. Alle prijzen die door de aanbieder op de website van de webshop worden genoemd zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

 2. De overeenkomstige verzendkosten worden aan de klant meegedeeld bij de bestelling en zijn ten laste van de klant. Dit geldt niet voor de verzendkosten in geval van herroeping door de klant, tenzij de verzending op een andere manier is uitgevoerd dan via de standaardverzending die door de aanbieder wordt aangeboden (expreszending).

 3. De klant zorgt voor de aanvaarding van de verzonden goederen tijdens de leveringsperiode. De leverancier wijst er nu reeds op dat, indien de goederen ook een aandrijfset bevatten, het om zogenaamde gevaarlijke goederen gaat en dat de goederen dus niet aan derden kunnen worden geleverd indien de klant niet aanwezig is, met name niet aan de buren van de klant.

 4. De verplichting tot het dragen van de kosten overeenkomstig de eerste zin van lid 2 hierboven omvat ook de kosten die ontstaan als gevolg van een aanvankelijk mislukte levering en de verdere pogingen tot levering of de daardoor veroorzaakte leveringen. De leverancier wijst er nu reeds op dat, indien de goederen ook een aandrijfset bevatten, het om zogenaamde gevaarlijke goederen gaat en dat de goederen dus niet aan derden kunnen worden geleverd indien de klant niet aanwezig is, met name niet aan de buren van de klant. De klant zal ook de extra kosten die in dit verband of als gevolg daarvan worden gemaakt, voor zijn rekening nemen.

 5. De klant moet de directe kosten van de terugzending in geval van een herroeping dragen. Indien de klant de aandrijving reeds door de klant heeft geassembleerd of door een derde (bv. een dealer) heeft laten assembleren, zijn de kosten voor de noodzakelijke demontage van de aandrijving in geval van herroeping eveneens voor rekening van de klant.

 6. Bij het retourneren van het product dient de klant alle wettelijke bepalingen in acht te nemen die van toepassing zijn op de verzending van het product, in het bijzonder in geval van herroeping. De leverancier wijst er nu al op dat, als de goederen ook een aandrijfset bevatten, de wettelijke voorschriften voor het zogenaamde vervoer van gevaarlijke goederen in acht moeten worden genomen.

 7. Indien de klant de retourzending door de leverancier of door een door de leverancier gekozen persoon laat uitvoeren, in het bijzonder in geval van herroeping, zal hij de goederen persoonlijk overhandigen aan de leverancier of aan de door de leverancier gekozen persoon, op voorwaarde dat deze een aandrijfset bevat. Indien de klant niet garant staat voor een dergelijke overdracht aan de aanbieder of de door de aanbieder gekozen persoon, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

5 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De klant kan de betaling in principe doen via automatische incasso, creditcard, PayPal of factuur. In individuele gevallen, afhankelijk van de kredietwaardigheid van de klant en de technische beschikbaarheid van de betalingsdiensten, is het mogelijk dat de klant niet over individuele betaalmiddelen beschikt.

 2. Op verzoek van de klant wordt de betaalmethode opgeslagen in zijn klantenprofiel voor latere bestellingen. De opslag en het gebruik van de gegevens over de wijze van betaling vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de Europese basisverordening voor de bescherming van persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking van de contractuele relatie tussen de klant en de aanbieder.

 3. Indien gekozen wordt voor de betaalwijze "per factuur", dient de klant het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te betalen. Bij betaling via automatische incasso, creditcard of Paypal wordt de rekening van de klant onmiddellijk gedebiteerd.

 4. De leverancier heeft het recht om, indien er gerechtvaardigde aanwijzingen zijn, een levering geheel of gedeeltelijk slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren, zelfs in het kader van een lopende zakenrelatie. De leverancier verklaart uiterlijk bij de orderbevestiging een overeenkomstige reservering te hebben gemaakt. Redelijke aanwijzingen kunnen onder meer voortkomen uit twijfels over de kredietwaardigheid van de klant.

 5. De aanbieder heeft het recht om in geval van betalingsverzuim van de klant een vertragingsrente tegen de wettelijke rentevoet te vorderen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit sluit de bewering van verdere schade niet uit.

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De leverancier behoudt zich het eigendomsrecht van de goederen (voorbehouden goederen) voor, totdat alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst volledig zijn betaald. De leverancier is gerechtigd de voorbehouden goederen terug te nemen indien de afnemer zich in strijd met de bepalingen van de overeenkomst gedraagt.

 2. De klant is verplicht de voorbehouden goederen met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan.

7 GARANTIE 7 GARANTIE

 1. De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). BGB.

 2. Een aanvullende garantie bestaat met de door de aanbieder geleverde zaken alleen indien deze uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het betreffende artikel is geleverd.

 3. Indien de montage van de door de Leverancier geleverde goederen gebrekkig is, is de Leverancier slechts aansprakelijk voor de montage indien deze door de Leverancier zelf of door een derde namens de Leverancier is uitgevoerd. Indien de installatie echter door de klant of door een door de klant ingeschakelde derde (bijv. fietsenhandelaar) wordt uitgevoerd, is de leverancier hiervoor niet aansprakelijk.

8 VERLENGING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tenzij in deze Algemene Bedrijfs- en Leveringsvoorwaarden anders is bepaald, is de Aanbieder aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 2. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van de aansprakelijkheid voor aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In geval van gewone nalatigheid is de verkoper, onder voorbehoud van een geringere aansprakelijkheid volgens de wettelijke bepalingen, alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade die voortvloeit uit een niet onaanzienlijke schending van een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichting). In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van typische, voorzienbare schade.

 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden in dezelfde mate ten gunste van de organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangers van de verkoper.

 4. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de verkoper het gebrek met opzet heeft verzwegen, bij wijze van uitzondering een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aangenomen of wanneer er voor de klant aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid bestaan.

9 HERROEPINGSINSTRUCTIE

 1. Bij het sluiten van een transactie op afstand heeft de consument in de regel een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder hem conform het wettelijke model informeert, waarbij de aanbieder de klant een herroepingstermijn van achtentwintig dagen in plaats van veertien dagen in afwijking van de wet geeft. Lid 2 bevat een modelformulier voor herroeping.

  herroepingsinstructie

  herroepingsrecht

  U heeft het recht om dit contract binnen achtentwintig dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt achtentwintig dagen vanaf de datum waarop u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de aanbieder (Pendix GmbH, Innere Schneeberger Straße 20, 08056 Zwickau, Duitsland, telefoon) hiervan op de hoogte brengen: +49 (0)375 27066710, fax: +49 (0)375 27066719, e-mail: widerruf(at)pendix.de) van uw beslissing om uw contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail per post). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model intrekkingsformulier, dat niet verplicht is.

  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

  Gevolgen van herroeping

  Indien u deze Overeenkomst annuleert, zal de Verkoper alle betalingen die hij van u heeft ontvangen onmiddellijk terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de standaard, goedkope leveringswijze die door de Verkoper wordt aangeboden), en dit uiterlijk veertien dagen na de datum waarop de Verkoper de kennisgeving van annulering van deze Overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling zal de Aanbieder dezelfde betaalmiddelen gebruiken als die welke u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zal u voor deze terugbetaling worden aangerekend.

  De verkoper kan een terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

  U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u de leverancier in kennis heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan de leverancier terug te sturen of af te staan. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

  De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

  Als de goederen ook een aandrijfset bevatten, in het bijzonder een lithium-ionenaccumulator, ontstaan er extra kosten als gevolg van de noodzakelijke verzending als gevaarlijke goederen, die u ook moet dragen. Hierdoor zullen de totale retourkosten maximaal 40,00 euro bedragen, mits er niet meer dan één voortstuwingsset wordt verscheept. Als er meer dan één aandrijfset wordt verzonden, stijgt het maximumbedrag van de retourkosten met maximaal 40,00 euro per verzonden aandrijfset.

  Zij zijn slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.

 2. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verstrekt de aanbieder de volgende informatie op het modelformulier voor herroeping

  :

  Voorbeeld van een herroepingsformulier

  (Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

  - An Pendix GmbH, Innere Schneeberger Straße 20, 08056 Zwickau, Duitsland, Telefoon: +49 (0)375 27066710, Fax: +49 (0)375 27066719, E-mail: Widerrufruf@pendix.

  en:

  -

  Ik/wij (*) annuleer hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*

  )

  - Besteld op (*)/ontvangen op (*

  ) -

  Naam van consument(

  en)

  - Adres van consument(

  en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

  -

  Schrakdatum

  (*) Niet van toepassing.

10 SLOTBEPALINGEN

 1. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

 2. De rechtsbetrekkingen tussen de aanbieder en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de bepalingen inzake tegenstrijdige wetten.

 3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling of het ongeldige deel van de bepaling geldt de ongeldige bepaling als overeengekomen, die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt naar analogie indien de overeenkomst lacunes bevat.

Status: November 2018